Poprzedni regulamin serwisu Syskonf

Zasady i warunki korzystania obowiązujące od 1.02.2012 do 31.07.2023

Regulamin serwisu Syskonf obowiązujący w okresie od 1.02.2012 do 31.07.2023

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Użytkownik o szczególnym poziomie uprawnień, umożliwiającym m.in. dodawanie w Systemie Wydarzeń, a także tworzenie w Systemie kolejnych Kont Użytkowników przypisanych do Organizatora oraz nadawanie im szczegółowych uprawnień do Wydarzeń.
 2. Cennik – dokument znajdujący się na stronie www.syskonf.pl określający zasady płatności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Syskonf na rzecz Organizatorów na podstawie Umów.
 3. Formularz rejestracji – komponent w formie podstrony internetowej, umożliwiający wprowadzanie do Systemu określonych danych, w szczególności Rejestrację Uczestnika.
 4. Hasło – znany wyłącznie Użytkownikowi ciąg znaków spełniający określone kryteria, będący zabezpieczeniem Konta przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Informacje poufne – informacje, o których mowa w §9 Regulaminu.
 6. Konto – utrzymywany przez Netventure dla Użytkownika zbiór zasobów, w którym zgromadzone są podstawowe dane Użytkownika, zdefiniowany jest poziom jego uprawnień oraz gromadzone są informacje o jego działaniach w ramach Systemu.
 7. Kredyt – jednostka rejestracyjna umożliwiająca Rejestrację jednego Uczestnika.
 8. Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Organizatorowi na korzystanie z treści chronionych przepisami prawa, dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 ze zm.).
 9. Login – unikalny identyfikator Konta, będący jednocześnie adresem e-mail Użytkownika.
 10. Netventure – Netventure Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ojcowskiej 3, 02-918 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000347932, NIP: 521-35-53-406, REGON: 142229497, tel. +48 22 382 75 00
 11. Organizator – podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub inny podmiot nie będący konsumentem, organizujący Wydarzenie na własną rzecz lub na zlecenie innych podmiotów, działający w Systemie poprzez Użytkowników.
 12. Panel administracyjny – dedykowana cześć Serwisu Syskonf umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Systemu po poprawnym zalogowaniu się z użyciem Loginu i Hasła.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Syskonf, dostępny na stronie www.syskonf.pl.
 14. Rejestracja – proces obejmujący wypełnienie Formularza rejestracji przez Uczestnika, potwierdzający rejestrację udziału w Wydarzeniu.
 15. Serwis Syskonf, Serwis – serwis internetowy, którego właścicielem jest Netventure, w ramach którego udostępniany jest System oraz świadczone są inne usługi związane ze wsparciem organizacji Wydarzeń. Serwis utrzymywany jest przez Netventure w domenie syskonf.pl, syskonf.com oraz innych dodatkowych domenach.
 16. Strona Wydarzenia – strona internetowa utworzona za pomocą Systemu i utrzymywana w ramach Serwisu Syskonf, zawierająca Formularz rejestracji oraz informacje dodatkowe o organizowanym przez Organizatora Wydarzeniu.
 17. System – oprogramowanie internetowe udostępniane przez Netventure w ramach Serwisu Syskonf, wspierające Organizatorów w procesach organizacji Wydarzeń takich jak Rejestracja Uczestników, obsługa płatności, fakturowanie, kontrola obecności, itp.
 18. Uczestnik – osoba trzecia, która wyraziła chęć udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora poprzez dokonanie Rejestracji.
 19. Umowa – umowa o świadczenie przez Netventure na rzecz Organizatora usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu w Serwisie Syskonf informacji o danym Wydarzeniu i udostępnieniu Organizatorowi Systemu umożliwiającego m.in. obsługę przez Organizatora Rejestracji Uczestników na udział w danym Wydarzeniu, uiszczenia opłat za Wydarzenie, kontaktowania się z Uczestnikami, na zasadach określonych w Regulaminie.
 20. Użytkownik – osoba fizyczna reprezentująca lub działająca w imieniu lub z upoważnienia Organizatora, która zaakceptowała Regulamin w celu korzystania z Systemu i posiada w Systemie Konto. Za działania i zaniechania Użytkowników Organizator ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne.
 21. Wydarzenie – spotkanie grupy osób wymagające wcześniejszej Rejestracji Uczestników bądź obsługi Uczestników na miejscu, w szczególności: kongres, konferencja, sympozjum, zjazd, event firmowy, szkolenie, itp., którego organizatorem jest Organizator i za które Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Netventure za pośrednictwem Serwisu Syskonf, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Systemu rejestracji i obsługi Uczestników Wydarzeń.
 2. Organizator/Użytkownik korzystając z Serwisu Syskonf zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji zamieszczanych na stronie internetowej www.syskonf.pl oraz w Panelu administracyjnym.

§ 3. Zakres usług

 1. W ramach Serwisu Syskonf Netventure oferuje Organizatorom, System zapewniający m.in.:
  1. narzędzie do skonfigurowania i udostępnienia online Formularza rejestracji na Wydarzenie, na który mogą składać się następujące sekcje (grupy pól): rodzaj uczestnictwa, dane osobowe, dane służbowe, nocleg, warsztaty / sesje / wykłady, atrakcje, dodatkowe opcje, zestawienie opłat, forma płatności, dane do faktury, uwagi, zgody i akceptacje;
  2. narzędzie do stworzenia i udostępnienia online strony Wydarzenia;
  3. Rejestrację Uczestników online;
  4. powiadamianie mailowe o Rejestracji Uczestnika;
  5. zestawienia zarejestrowanych Uczestników;
  6. obsługę płatności z wykorzystaniem zewnętrznych operatorów płatności online i narzędzie do odnotowywania wpłat dokonywanych przelewem bankowym lub gotówką;
  7. narzędzie do wystawiania dokumentów sprzedaży, w szczególności: faktur proforma, faktur VAT, faktur VAT marża oraz dokumentów korygujących do tych faktur;
  8. narzędzie do skonfigurowania i udostępnienia online formularza zgłaszania prac (abstraktów, artykułów, referatów), zestawienia zgromadzonych prac oraz narzędzia do wsparcia procesów recenzji i kwalifikacji tych prac;
  9. narzędzie do prowadzenia rejestracji na miejscu podczas Wydarzenia (kontrola obecności, check-in, opcjonalna personalizacja identyfikatora);
  10. narzędzie do prowadzenia kontroli dostępu Uczestników do sal/stref lub kontroli obecności na sesjach podczas Wydarzenia.
 2. Funkcjonalności Systemu opisane w ust.1 mogą być przez Netventure poszerzane i udostępniane w Systemie..
 3. W ramach świadczenia usług w Serwisie Syskonf, Netventure może oferować Organizatorom usługi dodatkowe (opcjonalne):
  1. indywidualne modyfikacje Systemu dopasowujące funkcjonalność do wymagań Wydarzenia;
  2. kompleksową obsługę strony Wydarzenia;
  3. produkcję identyfikatorów do personalizacji na miejscu podczas Wydarzenia;
  4. wynajem sprzętu do obsługi Uczestników na miejscu podczas Wydarzenia;
  5. wsparcie techniczne i merytoryczne na miejscu podczas Wydarzenia.
 4. Świadczenie usług dodatkowych o których mowa w ust. 3 podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy Organizatorem a Netventure.

§ 4. Ogólne zasady korzystania z Systemu

 1. System jest oprogramowaniem internetowym. Korzystanie z Systemu wymaga od Użytkownika posiadania dostępu do sieci Internet, urządzenia komputerowego (np. komputer, laptop) z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Firefox, Chrome) oraz konta e-mail.
 2. System jest narzędziem samoobsługowym. Dodawanie nowych Wydarzeń, ich konfigurowanie, konfigurowanie Formularzy rejestracji, wprowadzanie treści i grafik do Strony Wydarzenia, obsługa zarejestrowanych Uczestników, obsługa płatności, wystawianie faktur, obsługa zgłoszeń prac i wszelkie inne czynności związane z bieżącą obsługą utworzonych w Systemie Wydarzeń są wyłącznie w gestii Użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Systemu poprzez Panel administracyjny.
 3. Konta Użytkowników są przez Netventure utrzymywane bezpłatnie i bezterminowo. Każdy Administrator Organizatora może utworzyć w Systemie dowolną liczbę Kont Użytkowników.
 4. Wydarzenia są przez Netventure utrzymywane bezpłatnie i bezterminowo. Każdy Administrator Organizatora może utworzyć w Systemie dowolną liczbę Wydarzeń, z zastrzeżeniem, że Wydarzenia te muszą służyć prowadzeniu Rejestracji Uczestników lub testowaniu takiej Rejestracji.
 5. Szczegółowe zasady założenia Konta i korzystania z Serwisu przez Organizatorów i Użytkowników zostały określone w §5. Regulaminu. Zasady Rejestracji Uczestników do udziału w Wydarzeniach będą regulowane regulaminami opracowanymi przez Organizatorów.
 6. Działania, które mogą zakłócić bądź utrudnić funkcjonowanie Serwisu Syskonf są zabronione. Jeżeli takie działania zostaną stwierdzone, Netventure ma prawo zablokować dostęp do Konta Użytkownika, dopuszczającego się działań niedozwolonych.
 7. Treści zamieszczane przez Organizatora/Użytkowników w Serwisie Syskonf nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie mogą naruszać praw własności intelektualnej, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób trzecich.
 8. Zakazuje się rozpowszechniania w Serwisie Syskonf treści bezprawnych, w szczególności nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, propagujących dyskryminację narodowościową, rasową, etniczną, religijną itp., lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. Zakazuje się również rozpowszechniania treści pornograficznych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje oraz rozsyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), a także informacji kwalifikowanych jako spam. Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Organizatora/Użytkownika.
 9. W Serwisie Syskonf zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz obrażanie innych Organizatorów/Użytkowników oraz osób trzecich, w szczególności odbiorców wiadomości e-mail wysyłanych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.
 10. Netventure ma prawo do wysyłania wszystkim Organizatorom/Użytkownikom wiadomości z powiadomieniami o zmianach w Serwisie Syskonf, w szczególności o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych treściach publikowanych w Serwisie oraz powiadomień o nowych komunikatach i zdarzeniach w Serwisie.
 11. Organizator/Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych z Serwisu Syskonf w każdym czasie.
 12. Zasady przetwarzania danych osobowych Organizatorów, Użytkowników i Uczestników określa polityka prywatności dostępna na stronie www.syskonf.pl.

§ 5. Zasady korzystania z Systemu i Serwisu Syskonf przez Organizatora oraz Użytkownika

 1. W celu korzystania z Systemu i Serwisu Syskonf przez Organizatora pierwszy Użytkownik Organizatora wypełnienia formularz założenia Konta w zakresie określonym przez Netventure jako konieczny. Rejestrację uważa się za dokonaną z chwilą potwierdzenia rejestracji przez tego Użytkownika, co następuje w drodze kliknięcia w link aktywacyjny, otrzymany przez tego Użytkownika na adres e-mail, podany przy rejestracji.
 2. Założenie Konta jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją postanowień Regulaminu,
  2. złożeniem oświadczenia, że dane podane w formularzu zakładania Konta są aktualne i zgodne z prawdą,
  3. upoważnieniem Netventure do przetwarzania danych osobowych Organizatora i Użytkownika zapisanych na Koncie w celu świadczenia usług w ramach Serwisu Syskonf oraz w celach diagnostycznych i statystycznych,
  4. zawarciem pomiędzy Organizatorem a Netventure Umowy na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony,
  5. wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych komunikatach w Serwisie Syskonf, powiadomień o nowych treściach opublikowanych w Serwisie, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie itp., związanych z korzystaniem z Serwisu.
 3. Organizator/Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu.
 4. Organizator/Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Konta.
 5. Organizatorowi/Użytkownikowi nie wolno udostępniać Hasła osobom trzecim. Organizator/Użytkownik odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło.
 6. Organizator/Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. podejmowania jakichkolwiek aktywności, które mogą spowodować zakłócenie działania infrastruktury Serwisu Syskonf,
  2. wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów Serwisu Syskonf w celach innych niż prawidłowe korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu,
  3. blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w Serwisie Syskonf, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług w Serwisie,
  4. wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność Netventure w celach innych niż prawidłowe korzystanie z Serwisu Syskonf,
  5. wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Organizatorów/Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
 7. Organizator/Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu Syskonf w każdej chwili składając wniosek do Administratora o usunięcie Konta.
 8. W ramach zawartej Umowy Netventure udziela Organizatorowi odpłatnej i niewyłącznej Licencji na korzystanie z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w Regulaminie. Powyższa Licencja uprawnia Organizatora i Użytkowników do zwielokrotnienia tymczasowego Systemu poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu obsługi organizacyjnej Wydarzenia, w tym rejestracji Uczestników. Organizatorowi i Użytkownikom nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Systemu oraz jego instalowania na innym serwerze.
 9. Organizatorowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Systemu osobom trzecim, za wyjątkiem jego udostępniania Użytkownikom oraz Uczestnikom w zakresie niezbędnym do ich rejestracji udziału w Wydarzeniu i procesach pokrewnych związanych z obsługą organizacyjną Wydarzenia.
 10. Organizator zobowiązany jest pozostawić w stopce Strony Wydarzenia nienaruszoną informację o producencie systemu w standardowej formie przewidzianej w danym szablonie strony Wydarzenia, wraz z linkiem odsyłającym bezpośrednio do Serwisu Syskonf. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania może skutkować utratą po stronie Organizatora prawa do korzystania z Systemu tj. wypowiedzeniem przez Netventure Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Użytkownik zakładając Konta, może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Netventure i partnerów Netventure. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest fakultatywne.
 12. Netventure zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany umożliwić Netventure przeprowadzenie weryfikacji, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Netventure.
 13. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, danych niepełnych lub usunięcie danych Organizatora uprawnia Netventure do zablokowania konta Użytkownika.
 14. Netventure może odmówić założenia Konta lub zablokować już założone Konto w Serwisie Syskonf, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Netventure.
 15. Pierwszy Użytkownik Organizatora automatycznie uzyskuje status Administratora. Uprawnienia Administratora mogą zostać przyznane również innym Użytkownikom danego Organizatora.
 16. Administrator, przed rozpoczęciem Rejestracji na pierwsze Wydarzenie, zobowiązany jest do pobrania z Panelu administracyjnego i bezpiecznego zarchiwizowania klucza zabezpieczającego Konto (menu Konto -> Pobierz klucz zabezpieczający)
 17. W Serwisie Syskonf zabrania się prowadzenia reklamy produktów, których reklama jest zakazana lub podlega ograniczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz reklamy produktów, którymi obrót jest zabroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności w Serwisie zabrania się reklamy alkoholu, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, środków odurzających itd.
 18. Jeśli organizacja Wydarzenia wymaga spełnienia dodatkowych wymogów, w tym wymogów np. związanych z organizacją imprez masowych, za spełnienie takich wymogów odpowiada wyłącznie Organizator.
 19. Netventure nie posiada dostępu do danych osobowych Uczestników Wydarzeń Organizatora. W trakcie Rejestracji dane Uczestników są szyfrowane w taki sposób, że do ich odczytanie niezbędne jest podanie Hasła Użytkownika. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Administrator Organizatora utworzy konto Użytkownika dla osoby z działu wsparcia technicznego Netventure.
 20. Netventure nigdy nie pośredniczy w pobieraniu opłat od Uczestników za udział w Wydarzeniu. Wpłaty trafiają zawsze bezpośrednio od Uczestnika do Organizatora – na jego konto bankowe lub na jego konto u jednego z operatorów płatności online.
 21. Netventure nigdy nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, w szczególności w związku z Rejestracją Uczestnika na Wydarzenie. Netventure nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Wydarzenia.

§ 6. Zasady rejestracji Uczestników na Wydarzenia

 1. Uczestnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z funkcjonalności Serwisu Syskonf, pozwalającej na możliwości zgłoszenia Organizatorowi chęci wzięciu udziału w Wydarzeniu, o którym informacje zostały opublikowane w Serwisie – zarejestrowania się na Wydarzenie.
 2. W celu zarejestrowania się na Wydarzenie nie jest wymagane założenie Konta w Serwisie Syskonf. Uczestnik powinien dokonać Rejestracji uczestnictwa w danym Wydarzeniu, korzystając z Formularza rejestracji znajdującego się na Stronie Wydarzenia. Organizator określa, jakie dane osobowe Uczestnik powinien podać w celu rejestracji na Wydarzenie.
 3. Organizator za pomocą Serwisu i udostępnionych narzędzi pobiera od Uczestnika wymagane oświadczenia i zgody.
 4. Netventure nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatorów, w szczególności za okoliczności związane ze świadczeniem usług w związku z organizacją Wydarzenia przez Organizatora, fakt odbycia się Wydarzenia, jakość usług świadczonych przez Organizatorów, rozliczenia finansowe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, oraz za fakt realizacji przez Organizatorów swoich zobowiązań w związku z Wydarzeniem. Netventure nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, ani nie jest stroną takich umów, a jedynie umożliwia Organizatorowi umieszczanie informacji o organizowanych przez Organizatora Wydarzeniach oraz zarządzanie procesem rejestracji Uczestników i rozliczeń finansowych z Uczestnikiem za pośrednictwem funkcji oferowanych w Serwisie Syskonf.

§ 7. Zasady zakupu Kredytów

 1. W celu przetestowania możliwości Systemu Netventure przyznaje każdemu nowemu Organizatorowi pulę 50 (pięćdziesięciu) testowych Kredytów.
 2. Wraz z każdą dokonaną Rejestracją przez każdego z Uczestników na którekolwiek z Wydarzeń Organizatora, saldo Kredytów Organizatora zmniejsza się o 1 (jeden).
 3. Dokonywanie Rejestracji przez kolejnych Uczestników po wyczerpaniu się salda Kredytów wymaga zakupienia od Netventure dodatkowych Kredytów.
 4. Organizator może dokupić Kredyty w dowolnej ilości i w dowolnym momencie. Zamówienia może dokonać wyłącznie Administrator z Panelu administracyjnego, przez email lub telefonicznie. Po zamówieniu Kredytów Organizator otrzyma od Netventure fakturę proforma. Zamówione Kredyty zostaną aktywowane w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Netventure lub na właściwym rachunku operatora płatności online.
 5. Organizator wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT przez Netventure bez podpisu Organizatora oraz przesłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji Konta Administratora.
 6. Cena Kredytów podana jest w Cenniku.
 7. W zależności od zakresu współpracy, Netventure i Organizator mogą ustalić indywidualną stawkę Kredytu, obowiązującą danego Organizatora w ramach konkretnego projektu lub terminowo.
 8. Przy jednorazowym zamówieniu większej liczby Kredytów, Netventure może przyznać Organizatorowi dodatkowe bezpłatne Kredyty. Aktualnie obowiązujące bonusy są podane w Serwisie Syskonf.
 9. Kredyty mogą być wykorzystane do Rejestracji na dowolne z Wydarzeń Organizatora utworzonych w Systemie.
 10. Zakupione Kredyty są ważne bezterminowo. Niewykorzystane Kredyty mogą zostać użyte przy kolejnych Wydarzeniach Organizatora. Wartość niewykorzystanych Kredytów nie podlega zwrotowi.
 11. Netventure zobowiązany jest do poinformowania wszystkich Organizatorów, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez komunikat w Serwisie Syskonf o planowanej zmianie Cennika nie później niż 3 (trzy) miesiące przed planowaną zmianą, chyba że zmiana dotyczy jedynie wprowadzenia promocji polegającej na obniżeniu kosztów świadczenia usług na rzecz Organizatorów. Zmiana Cennika nie dotyczy Kredytów już zakupionych.
 12. W wypadku zmiany Cennika, Organizator ma prawo wypowiedzieć Umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia, przypadającym najpóźniej na dzień poprzedzający dzień zmiany Cennika, chyba że zmiana dotyczy wprowadzenia jedynie promocji polegającej na obniżeniu kosztów świadczenia usług na rzecz Organizatorów. Wypowiedzenie może zostać dokonane pisemnie, lub drogą elektroniczną, poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Netventure support@syskonf.pl.

§ 8. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu Syskonf oraz Systemu w szczególności kod HTML, arkusze CSS, skrypty Javascript i pliki binarne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Netventure lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu i Systemu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż korzystanie z Serwisu i Systemu zgodnie z Regulaminem, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Organizatorzy lub osoby trzecie.
 2. Netventure oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Systemu, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Systemu oraz są rozpowszechniane zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
 3. Organizator oraz Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Systemu, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Systemie bibliotek open source.
 4. Organizator oraz Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Systemu oraz pociągnięciem Organizatora lub Użytkowników do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
 5. Organizator/Użytkownik zapewnia, że zamieszczane w Serwisie Syskonf treści oraz sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Organizator/Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie utworów chronionych prawem autorskim, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i Regulaminem zamieszczenie treści w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z treści przez Netventure oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Netventure z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
 6. Z chwilą zamieszczenia treści w Serwisie Syskonf Organizator/Użytkownik, udziela Netventure niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z Regulaminem, na następujących, znanych w chwili udzielenia Licencji, polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową, zapisu magnetycznego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie utworu w sieci Internet
 7. Zakres Licencji wskazany w ust. 6 powyżej obejmuje prawo Netventure do korzystania z treści w ramach Serwisu Syskonf – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Serwisu i treści zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Serwisu – także po rezygnacji Organizatora z korzystania z usług świadczonych przez Netventure oraz po usunięciu z Serwisu treści lub Kont Użytkowników działających w imieniu Organizatora.
 8. Netventure ma prawo do korzystania z treści udostępnionych przez Organizatora bez ograniczeń terytorialnych.
 9. Netventure ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z treści w granicach posiadanej Licencji.
 10. Jeżeli Organizator/Użytkownik zamieścił w Serwisie Syskonf treść zawierającą wizerunek osoby trzeciej, Organizator/Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie treści w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Netventure oraz korzystanie przez Netventure z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby.
 11. Organizator/Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Netventure za wszelkie szkody jakie Netventure poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Syskonf treści opublikowanych przez Organizatora/Użytkownika oraz korzystaniem przez Netventure z treści na warunkach Licencji. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Netventure przez jakiekolwiek osoby trzecie, Organizator/Użytkownik zwolni Netventure z wszelkiej odpowiedzialności i pokryje wszelkie koszty z tym związane.

§ 9. Informacje poufne

 1. Netventure oraz Organizator postanawiają, że wszelkie informacje ujawnione przed rozpoczęciem oraz w toku realizacji Umowy stanowią Informacje poufne.
 2. W szczególności, do Informacji poufnych zaliczane będą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1503), obejmującą wszelkie techniczne, technologiczne, organizacyjne i wszelkie inne informacje posiadające ekonomiczną wartość, które nie są powszechnie znane i w stosunku do których Organizator lub Netventure podjęli stosowne kroki zmierzające do zachowania ich w poufności.
 3. Informacjami poufnymi są także wszelkie inne informacje nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz ujawnienie których mogłoby narazić stronę ujawniającą na szkodę.
 4. Informacje poufne nie będą ujawniane, wykorzystywanie ani rozpowszechniane, chyba że za uprzednią pisemną zgodą strony ujawniającej. W szczególności Netventure i Organizator:
  1. będą chronić Informacje poufne poprzez dołożenie co najmniej takiej staranności, jakiej druga strona dokłada w celu ochrony Informacji poufnych,
  2. wykorzystają uzyskane Informacje poufne wyłącznie w celu realizacji Umowy.
 5. Na żądanie strony ujawniającej zwrócone zostaną wszelkie uzyskane Informacje poufne i ich nośniki.
 6. Obowiązki opisane w niniejszym § 9 Regulaminu nie dotyczą:
  1. informacji publicznie znanych przed datą zawarcia przez strony Umowy lub które stały się publicznie znane po ww. dacie bez winy jednej ze Stron lub zostały ujawnione przez daną uprawnioną Stronę,
  2. Informacji poufnych, do ujawnienia których dana strona została zobowiązana na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu, w związku z jakimkolwiek innym nakazem wynikającym z przepisów prawa lub toczącym się postępowaniem, prowadzonym przez właściwe organy. W takiej sytuacji, w miarę możliwości, strona poinformuje o tym fakcie drugą stronę, po to, aby Strona mogła podjąć, na własny koszt, działania zmierzające do zapobieżenia ujawnieniu Informacji poufnych,
  3. ujawnionych Informacji poufnych, jeżeli ujawnienie takie nastąpiło za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.

§ 10. Prawa i obowiązki Netventure

 1. Netventure zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych zgromadzonych w Systemie, w szczególności, aby dostęp do danych Uczestników mieli wyłącznie uprawnieni Użytkownicy Organizatora.
 2. Netventure zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Serwisu Syskonf bez przerw i zakłóceń.
 3. Netventure zastrzega sobie prawo do sporadycznych przerw w działaniu Serwisu Syskonf związanych z planowaną modyfikacją, rozbudową lub konserwacją sprzętu bądź oprogramowania. Wszystkie planowane prace powodujące przerwę w dostępności Serwisu w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych prowadzone będą w okresie małego ruchu w Serwisie (np. w nocy).
 4. Netventure zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu Serwisu Syskonf związanych z koniecznością naprawy sprzętu lub oprogramowania.
 5. Z uwzględnieniem planowanych przerw Netventure zapewnia dostępność Serwisu Syskonf na poziomie przynajmniej 99,97% czasu w skali roku.
 6. Netventure zobowiązuje się wykonywać cyklicznie, minimum raz dziennie, kopie zapasowe baz danych Systemu.
 7. Netventure jest uprawnione do zablokowania lub usunięcia Strony Wydarzenia oraz zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku działania przez nich na szkodę Netventure lub innych Organizatorów/Użytkowników Serwisu Syskonf, naruszenia przez Użytkownika lub Organizatora przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Ponadto, Netventure przysługuje prawo do zablokowania dostępu do Serwisu, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają podejmowania przez Netventure innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub dopuszczalne prawnie.
 8. Usunięcie ostatniego Konta Użytkownika danego Organizatora jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Organizator, którego Konto Administratora zostało usunięte przez Netventure ma prawo założyć kolejne Konto jedynie po uzyskaniu zgody Netventure, wyrażonej na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. W przypadku otrzymania przez Netventure urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Organizatora/Użytkownika w Serwisie Syskonf lub bezprawnych zachowaniach Organizatora/Użytkownika w Serwisie, oraz w przypadku powzięcia przez Netventure wątpliwości, co do zgodności treści z wymogami Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści opublikowanych przez Organizatora/Użytkownika w Serwisie, oraz co do posiadania przez Organizatora/Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Serwisie, Netventure ma prawo do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Organizatora/Użytkownika do niezwłocznego usunięcia z Serwisu Syskonf nieprawdziwych treści bądź dokonania aktualizacji treści, pod rygorem odmowy zamieszczenia treści w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonej w Serwisie treści lub usunięcia treści z Serwisu; lub
  2. wezwania Organizatora/Użytkownika do niezwłocznego przedstawienia Netventure swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Organizatora/Użytkownika w Serwisie Syskonf, pod rygorem usunięcia treści z Serwisu; lub
  3. odmowy zamieszczenia treści w Serwisie Syskonf, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonej w Serwisie treści lub usunięcia treści z Serwisu.
 11. Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, Netventure wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 10, według własnego uznania, tzn. Netventure nie ma obowiązku uprzedniego wezwania Organizatora/Użytkownika do określonych działań wobec odmowy zamieszczenia treści w Serwisie Syskonf, zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z Serwisu.
 12. Netventure niezwłocznie zawiadomi Organizatora/Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Serwisu Syskonf o zamiarze zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z Serwisu, w sytuacjach, o których mowa w ust. 10 powyżej.
 13. Konto zablokowane przez Netventure może zostać ponownie aktywowane na pisemny wniosek Organizatora/Użytkownika zgłoszony drogą emaliową na adres support@syskonf.pl.
 14. Netventure ma prawo do ingerencji w Konto Administratora lub Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Ingerencja nie może jednak naruszać prywatności Administratora lub Organizatora/Użytkownika.

§ 11. Zasady odpowiedzialności

 1. Netventure nie ponosi odpowiedzialności za działania Organizatorów i Użytkowników Serwisu Syskonf oraz osób trzecich, w tym w szczególności za wykorzystanie przez Organizatorów lub Użytkowników lub osoby trzecie dostępnych w Serwisie danych innych Organizatorów, Użytkowników lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu, niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie Serwisu, rozsyłanie przez Organizatora niezamówionej korespondencji kwalifikowanej jako spam.
 2. Organizator przyjmuje do wiadomości, że płatności on-line w związku z funkcjonowaniem Serwisu Syskonf oraz rejestracją udziału w Wydarzeniach obsługiwane są przez podmiot trzeci, niezależny od Netventure – operatora płatności on-line, na zasadach określonych przez operatora płatności on-line w regulaminie świadczenia usług. W związku z tym Netventure nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i realizację płatności dokonanych z użyciem systemu płatności on-line. Odpowiedzialność taką ponosi operator płatności on-line, na zasadach określonych w regulaminie stosowanym przez ten podmiot. Organizator jest zobowiązany do poinformowania o powyższym także Uczestników.
 3. Netventure nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła, niezależnie od sposobu wejścia w to posiadanie.
 4. Netventure nie ponosi odpowiedzialności za brak technicznej możliwości odszyfrowania danych zarejestrowanych Uczestników, jeśli wszyscy Administratorzy Organizatora utracą (np. zapomną) swoje Hasło i jednocześnie żaden z Administratorów nie będzie dysponował zapisanym kluczem zabezpieczającym Konto.
 5. Netventure nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Organizatora, jego Użytkowników lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu. Łączna odpowiedzialność Netventure z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do kwoty odpowiadającej łącznej wartości Kredytów zakupionych przez Organizatora w okresie 12 miesięcy przed wystąpieniem szkody po stronie Organizatora.
 6. W przypadku otrzymania przez Netventure urzędowego zawiadomienia lub wiarygodniej wiadomości o bezprawnym charakterze danych rozpowszechnianych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych lub usunięcia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Netventure nie ponosi odpowiedzialności względem tego Organizatora/Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia.
 7. Organizator powierza Netventure do przetwarzania dane osobowe Użytkowników. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa polityka prywatności. Netventure zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Organizatora/Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Z uwagi na udostępnienie przez Netventure w Serwisie treści, które mogą być kierowane do Uczestników przez Organizatorów, Organizator potwierdza, że są to tylko przykładowe treści, a obowiązek spełnienia wszelkich wymogów prawnych, konieczność uzyskania stosownych zgód i oświadczeń spoczywa wyłącznie na Organizatorze, który ponosi w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.
 9. Organizator pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do Netventure oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Syskonf. Obowiązek ochrony obejmuje również koszty pomocy prawnej. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać Netventure wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie Netventure.

§ 12. Zasady dotyczące procedowania płatności za pomocą Systemu

 1. Organizator, który planuje sprzedaż biletów lub wejściówek z wykorzystaniem płatności elektronicznych za pomocą modułu płatności w Systemie musi posiadać aktywne konto klienckie w systemie jednego z operatorów płatności, których platformy zostały zintegrowane z Systemem: Dotpay, PayU, Przelewy24, Polcard, eCard, eService, PayLane, tpay.com, PayPal, BitBayPay lub innym dostępnym do wyboru w interfejsie Modułu Płatności.
 2. Do integracji wybranych kanałów płatności z modułem płatności wymagane będzie podanie w sekcji metody płatności stosownych identyfikatorów, parametrów konfiguracyjnych i danych dostępowych konta w platformie płatniczej.
 3. Zanim Organizator rozpocznie sprzedaż biletów lub wejściówek i przyjmowanie płatności od Uczestników za pomocą wybranego kanału płatności zobowiązany jest:
  1. w pełni przetestować integrację Systemu z wybranym kanałem płatniczym (włączając w to autoryzację i rozliczenie transakcji w środowisku testowym, np. korzystając z konta testowego lub stosując mnożniki redukujące kwoty transakcji do wartości minimalnych);
  2. pokryć wszelkie koszty wynikające z opłat i prowizji naliczonych przez operatora płatności, z którym zawarł umowę o współpracy,
  3. poinformować Uczestników o polityce zwrotów z tytułu rezygnacji z udziału w organizowanym Wydarzeniu i obsłużyć ewentualne zwroty własnym kanałem;
  4. poprawnie skonfigurować i przetestować generowanie faktur pro forma oraz faktur końcowych pod kątem poprawności zawartych w ich treści danych i innych parametrów wymaganych prawem we właściwej dla siebie jurysdykcji podatkowej, o ile Organizator zamierza korzystać z modułu faktur udostępnianego w Systemie.
 4. Netventure nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową konfigurację metod płatności lub nieprawidłową integrację z platformami operatorów płatności oraz wynikające z błędów wadliwe dane transakcji, wadliwie wystawione faktury lub ich niewystawienie przez Organizatora lub błędne raporty płatności.

§ 13. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu Syskonf Organizator winien kierować w formie elektronicznej na adres support@syskonf.pl.
 2. Składana reklamacja musi zawierać:
  1. oznaczenie Organizatora oraz dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu zgłaszającego reklamację,
  2. dokładne wskazanie treści lub usługi, której dotyczy reklamacja,
  3. dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi,
  4. w razie możliwości, wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Netventure zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Za reklamację nie uważa się sugestii zmian w zakresie świadczonych usług, w szczególności propozycji ulepszeń Serwisu Syskonf.
 5. Netventure rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 14. Rozwiązanie Umowy

 1. Organizator może rozwiązać Umowę z Netventure dotyczącą korzystania z Serwisu Syskonf poprzez przesłanie na adres e-mail support@syskonf.pl oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
 2. Warunkiem rozwiązania Umowy jest uregulowanie przez Organizatora wszystkich ewentualnych należności wobec Netventure.
 3. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 30 dni od otrzymania przez Netventure oświadczenia Organizatora i jest jednoznaczne z usunięciem z Systemu Syskonf wszystkich danych Organizatora, w szczególności:
  1. usunięciem wszystkich Kont Użytkowników Organizatora i zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkowników Organizatora,
  2. usunięciem wszystkich Wydarzeń Organizatora i wiążących się z nimi elementów (np. Stron wydarzeń),
  3. usunięciem wszystkich Uczestników Wydarzeń Organizatora i wiążących się z nimi elementów (np. wystawionych przez Organizatora faktur),
 4. Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Organizator, po uprzednim wezwaniu przez Netventure, nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec Netventure, Umowa może zostać rozwiązana przez Netventure za wypowiedzeniem, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. W terminie 14 dni od rozwiązania Umowy Netventure zwróci Organizatorowi równowartość niewykorzystanych kredytów Organizatora, z pominięciem Kredytów, które Organizator uzyskał od Netventure bezpłatnie (testowych, bonusowych). Równowartość zostanie określona na podstawie ceny obowiązującej podczas ostatniego zakupu Kredytów dokonanego przez Organizatora.

§ 15. Zmiany Regulaminu

 1. Netventure zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności nowych funkcjonalności Systemu lub nowych usług świadczonych w ramach Serwisu Syskonf.
 2. Wszystkie Wydarzenia utworzone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na dotychczasowych zasadach.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Netventure, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w Serwisie Syskonf zmienionego Regulaminu.
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie podczas logowania do Panelu Administracyjnego lub pocztą e-mail.
 5. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwi się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika.
 6. W przypadku sprzeciwu, Użytkownik rezygnuje z korzystania z Serwisu Syskonf poprzez zgłoszenie Administratorowi wniosku o usunięcie Konta. Jeśli sprzeciw dotyczy ostatniego Użytkownika danego Organizatora, zastosowanie mają postanowienia §14 Regulaminu.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie unormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jeżeli jedno lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne z mocy prawa lub wykonanie go będzie niemożliwe, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, zaś strony podejmą rozmowy w celu wypracowania zadawalającego rozwiązania.
 3. Strony deklarują gotowość do rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych w trakcie realizacji Umowy w drodze wzajemnego porozumienia. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania, spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Netventure.