Polityka prywatności Syskonf

Zasady przetwarzania danych osobowych

Netventure Sp. z o.o., właściciel serwisu Syskonf, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu Syskonf. Aby dowiedzieć się na jakich zasadach są przetwarzane przez nas dane osobowe, zapoznaj się z poniższą polityką prywatności.

Niniejsza polityka szczegółowo opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Netventure, tj. danych osobowych:
A. Użytkowników systemu Syskonf, tzn. osób posiadających konto w systemie („Użytkownicy”)
B. Osób reprezentujących kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Netventure („Kontakty”)
C. Osób odwiedzających stronę internetową Syskonf („Goście”)

Dane administratora

Administratorem danych osobowych jest Netventure Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ojcowskiej 3, 02-918 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000347932, NIP: 521-35-53-406, REGON: 142229497, tel. +48 22 382 75 00.

Wszelkie zapytania, wnioski lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Netventure w związku ze świadczeniem usług w ramach serwisu Syskonf należy kierować do powołanego przez nas Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: dpo@syskonf.pl

Zakres przetwarzanych danych, cel przetwarzania, podstawa prawna

A. Użytkownicy

Netventure przetwarza dane osobowe Użytkowników systemu obejmujące m.in: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon i nazwę miejsca pracy. Ponadto system w sposób automatyczny rejestruje informacje dotyczące każdego logowania (data i godzina, adres IP, rodzaj przeglądarki) oraz większość operacji dokonywanych przez Użytkownika w systemie. System przetwarza też preferencje Użytkownika zapisane w plikach Cookie i za pomocą podobnych technologii, takie jak wybrane wydarzenie, indywidualne ustawienia menu, indywidualne ustawienia list i filtrów, itp.

Celem przetwarzania tych danych jest realizacja usług wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu Syskonf.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z umowy o świadczenie usług (Art.6 Ust.1 Pkt.b RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora danych mający na celum.in. celu obronę praw i dochodzenie roszczeń (Art.6 Ust.1 Pkt.f RODO).

B. Kontakty

Netventure przetwarza dane osobowe Kontaktów przekazane za pomocą strony internetowej Syskonf lub poczty e-mail, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa i adres firmy, stanowisko.

Celem przetwarzania jest udzielanie odpowiedzi na zapytania handlowe lub techniczne obecnych bądź potencjalnych kontrahentów Netventure.

Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu (Art.6 Ust.1 Pkt.a RODO), obowiązek wynikający z umowy o świadczenia usług lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem takiej umowy (Art.6 Ust.1 Pkt.b RODO) lub prawnie uzasadniony interes Netventure polegający na sprzedaży oferowanych usług (Art.6 Ust.1 Pkt.f RODO).

C. Goście

Każda wizyta osoby odwiedzającej stronę informacyjną Syskonf jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych (rejestrze zdarzeń). Gromadzone w ten sposób są dane takie jak data i godzina wizyty, adres IP i rodzaj przeglądarki internetowej. Dodatkowo, każda wizyta rejestrowana jest za pomocą systemu Google Analytics lub analogicznego. Przetwarzane są wówczas dane takie jak data i godzina wizyty, adres IP, lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, rozdzielczość monitora, odwiedzone podstrony, długość wizyty, a także dane zawarte w plikach Cookie.

Dane z logów systemowych wykorzystywane są do celów administracji serwerami, diagnostyki serwisu oraz wykrywania nadużyć, natomiast celem przetwarzania danych w systemie Google Analytics lub analogicznym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie.

Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Netventure (Art.6 Ust.1 Pkt.f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W przypadku gdyby Netventure rozpoczęło przetwarzania danych odwiedzającego stronę w celach innych niż statystyczno-analityczne (np. celach reklamowych, remarketingowych, profilowania), Netventure uzyska na takie przetwarzanie odrębną zgodę.

Dobrowolność podania danych

Przekazanie Netventure danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Syskonf lub przygotowania oferty na świadczenie usług. W przypadku formularzy elektronicznych, niepodanie danych wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji brakiem możliwości realizacji usługi.

Okres przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez cały okres posiadania konta w systemie Syskonf. W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej korzystania z serwisu, dane osobowe Użytkowników są usuwane zgodnie z regulaminem, w terminie 30 dni. Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych dla celów rachunkowych i podatkowych, które będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Dane osobowe Kontaktów przetwarzane są do dnia cofnięcia zgody bądź uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie Art. 21 RODO.

Dane dotyczące wizyt Gości serwisu przechowywane są w logach systemowych oraz systemach statystyk przez okres do 5 lat.

Odbiorcy danych

Co do zasady Netventure nie udostępnia podmiotom trzecim administrowanych przez siebie danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji w której jest to niezbędne do wykonania oferowanych usług lub kiedy zachodzi ku temu podstawa prawna, na żądanie podmiotów uprawnionych.

W związku z realizacją usług w ramach serwisu Syskonf, dane osobowe Użytkownika lub Kontaktu mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym będącym dostawcami Netventure, takim jak banki, operatorzy płatności, biura rachunkowe, dostawcy usług prawnych, firmy kurierskie i przewozowe, drukarnie, dostawcy usług e-mailingowych i wysyłki komunikatów SMS, dostawcy usług elektronicznego podpisu.

Dane Użytkowników mogą zostać udostępnione również na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zabezpieczenia praw osób trzecich.

Wybrane dane Użytkowników oraz Gości serwisu (np. adres IP) mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom systemów statystycznych i analitycznych, jak również dostawcom usług reklamowych z których korzysta Netventure.

Przekazywanie do państw trzecich

Dostawcy Netventure mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG (np. Google, Inc). W przypadku przekazywania przez Netventure danych osobowych poza terytorium EOG, odbywać się będzie ono na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak standardowe klauzule umowne lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO. W każdej chwili przysługuje ci prawo żadania dalszych informacji i otrzymywania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje ci prawo do :

 • dostępu do danych
 • sprostowania danych (korekty, uzupełnienia)
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy)
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora)
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda)

Realizacja powyższych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. Administrator może odmówić usunięcia twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów osoby, praw i wolności lub jeśli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli w ramach wykonania swoich praw wynikających z RODO wystąpisz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmówmy jego spełnienia w terminie niezwłocznym, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu jednego miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o konieczności przedłużenia terminu.

Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować do powołanego przez nas Inspektora Ochrony Danych (patrz sekcja Dane administratora). W każdym momencie przysługuje ci też prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez ciebie dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści handlowych i marketingowych do twoich zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez ciebie dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były w Netventure przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodnie z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.

Więcej o zabezpieczeniach zastosowanych w serwisie Syskonf przeczytasz na tej stronie.

Zastosowanie plików Cookies i podobnych technologii

W ramach serwisu Syskonf stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. cookies uwierzytelniające
 • funkcjonalne, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
 • wydajnościowe, umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej
 • reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań lub dostarczanie reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w serwisie

Netventure nie zapisuje w urządzeniach Użytkowników lub Gości serwisu reklamowych plików cookies bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika. Pozostałe rodzaje plików cookie są zapisywane w urządzeniach Użytkowników lub Gości serwisu w sposób automatyczny. Użytkownicy serwisu mogą w każdym czasie dokonać takiej zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies z danej strony internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Netventure informuje, iż zablokowanie plików cookies może istotnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu Syskonf.

Wyłączenia z niniejszej polityki

Niniejsza polityka nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników Netventure, kandydatów do pracy w Netventure, ani danych powierzonych Netventure do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

W szczególności, niniejsza poniższa polityka nie dotyczy:

 • Osób odwiedzających stronę wydarzenia uruchomioną na platformie Syskonf
 • Osób zarejestrowanych na wydarzenie za pomocą serwisu Syskonf

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez stronę wydarzenia lub formularz rejestracyjny uruchomiony na platformie Syskonf jest organizator wydarzenia („Organizator”). To organizator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych, zakresie przetwarzanych danych, okresie przetwarzania oraz odbiorcach tych danych. Netventure, jako dostawca systemu rejestracji, jedynie wyposaża Organizatora w narzędzia umożliwiające przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującym prawem i w poszanowaniu prywatności osób, których dane dotyczą. Organizator wydarzenia na mocy regulaminu serwisu Syskonf jest zobowiązany dane osobowe w ten sposób przetwarzać. Gdy odwiedzasz stronę wydarzenia lub zarejestrujesz się na wydarzenie, Netventure przetwarza twoje dane (np. poprzez zapis w bazie danych) wyłącznie na polecenie Organizatora i tylko w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy z Organizatorem. Dzięki technologiom zastosowanym w serwisie Syskonf, Netventure nie ma wglądu do danych osobowych uczestników wydarzeń. W przypadku uzyskania takiego dostępu od Organizatora (np. w celu zapewnienia wsparcia technicznego), Netventure nie wykorzystuje danych osobowych uczestników na własną rzecz ani nie udostępnia ich osobom trzecim.